close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •                         Tabela opłat konsularnych obowiązująca na terenie
                       Związku Australijskiego od dnia 12 kwietnia 2018

   

   
  Rodzaj czynności
  AUD
   
  I. Czynności w sprawach paszportowych 
   
  1.01
  Wydanie paszportu 
  177
  1.02
  Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku zycia
  113
  1.03
  Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia
  65
  1.04.
  Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej
  49
  1.05
  Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia
  25
  1.06
  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza
  530
  1.07
  Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku zycia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony w przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej
  337
  1.08.
  Wydanie drugiego paszportu 
  177
   
  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
   
  2.01
  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczenie aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego *
  578
  2.02
  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego *)  
  65
  2.03
  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie *)
  129
  2.04
  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczneie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody *)
  578
  2.05
  Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz.1650 i z 2015r. Poz.1274)
  49
   
  III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
   
  3.01
  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej
  97
  3.02
  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej
  97
  3.03
  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego
  33
  3.04
  Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego 
  33
  3.05
  Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca.
  49
  3.06.
  Wydanie Tymczasowego Dokumnetu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz.Urz.UE L 168 z 06.07.1996, str.4)
  49
   
  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
   
  4.01
  Wydanie zaświadczenia na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospoliet Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej
  97
  4.02
  Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich
  81
  4.03
  Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych
  49
   
  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
   
  5.01
  Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywajacej za granicą
  49
  5.02
  Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartosciowe (wraz z jego ewentualną legalizacją)
  49
  5.03
  Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju droga urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu
  33
  5.04
  Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na słuzbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej
  81
   
  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
   
  6.01
  Legalizacja dokumentu
  49
  6.02
  Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym
  97
  6.03
  Poświadczenie zgodnosci odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  49
  6.04
  Poświadczenie własnoręcznosci podpisu lub znaku ręcznego
  49
  6.05
  Poswiadczenie daty okazania dokumentu
  49
  6.06 
  Sporządzenie aktu notarialnego
  321
  6.07
  Wykonanie innej czynności notarialnej
  49
  6.08
  Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie uzywany w państwie przyjmujacym lub z języka urzędowego lub powszechnie uzywanego ew państwie przyjmujacym na język polski - za każdą rozpoczętą strone tłumaczenia **)
  145
  6.09
  Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie uzywany w państwie przyjmujacym lub z języka urzędowego lub powszechnie uzywanego ew państwie przyjmujacym na język polski - za każdą rozpoczętą strone tłumaczenia **)
  49
  6.10
  Sporzadzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie uzywany w państwie przyjmujacym lub z języka urzędowego lub powszechnie uzywanego ew państwie przyjmujacym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o tresciach powtarzalnych
  49
   
  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
   
  7.01
  Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oswiadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa *) ***)
  802
  7.02
  Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzajacej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  81
  7.03
  Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
  81
  7.04
  Wydobycie z urzędu stanu cywlisnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo ***)
  81
  7.05
  Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbednych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego
  81
  7.06
  Przygotowanie dokumentacji zwiazanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagraniczengo dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie *) ***)
  81
  7.07
  Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgodnu ***)
  81
  7.08
  Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywlinego w kraju
  81
  7.09
  Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doreczeniem decyzji
  81
  7.10
  Wykonanie innej czynnosci z zakresu stanu cywilnego
  49
   
  VIII. Czynności w sprawachu żeglugi morskiej i śródlądowej
   
  8.01
  Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynalezności statku (świadectwo o banderze)
  385
  8.02
  Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej
  482
  8.03
  Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenia świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczeniem przez statki
  321
  8.04
  Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej.
  65
   
  IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności ****) 
   
  9.01
  Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu
  145
  9.02
  Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym
  49

  *)           za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poswiadczenie tłumaczenia

  **)         przy obliczaniu wysokości naleznej opłaty konsularnej objętośc dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

  ***)      wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostile

  ****)   opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezaleznie od opłat za wykonaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków

   

   

  Numer konta bankowego:

  Commonwealth Bank

  BSB: 062 124

  Account: 1038 5948

  SWIFT: CTBAAU2S

  Account's holder: Polish Consulate in Sydney

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: