close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 • Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Transkrypcja  zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze (np. akt urodzenia, akt wcześniejszego małżeństwa) sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

  Wniosek o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa można złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika do kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub skorzystać z pośrednictwa konsula. Transkrypcja aktu małżeństwa jest dokonywana w związku z zawarciem małżeństwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia wydania paszportu na nowe nazwisko albo w związku z pozytywnie zakończonym postępowaniem o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego.

   

  Jeżeli w zagranicznym akcie małżeństwa nie znajduje się informacja na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz na temat nazwisk noszonych przez dzieci zrodzone z tego związku małżeńskiego, to stosowne oświadczenia można zawrzeć we wniosku o transkrypcję, składanym w Konsulacie Generalnym RP w Sydney.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

   

  1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
  2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  3. inne tłumaczenia muszą zostać poświadczone przez konsula.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

  Opłaty można wnosić w gotówce, czekiem bankowym, bądź money order.

  Konsulat Generalny RP w Sydney nie przyjmuje czeków personalnych.

   

  Dokumenty wymagane w procedurze umiejscowienia zagranicznego aktu ślubu w polskim rejestrze stanu cwyilnego:

    

  1. Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego - formularz wniosku do pobrania;
  2. Zagraniczny akt ślubu (oryginał) zaopatrzony w klauzulę Apostille;
  3. Tłumaczenie aktu małżeństwa na język polski;
  4. W przypadku jeżeli jeden z małżonków posiada zagraniczny akt urodzenia i nie posiada polskiego aktu urodzenia - oryginał aktu urodzenia tego małżonka (zaopatrzony w klauzulę Apostille w przypadku australijskich aktów urodzenia) wraz z tłumaczeniem zgodnie z powyższą informacją;
  5. Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Czy do złożenia wniosku o transkrypcję konieczna jest obecność obojga małżonków?

   

  Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa może złożyć jeden z małżonków, ale w takim wypadku będzie mógł złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska tylko dla siebie (tj. pozostać przy dotychczasowym nazwisku, utworzyć nazwisko dwuczłonowe lub przyjąć nazwisko drugiego małżonka). Małżonek nieskładający wniosku o transkrypcję pozostanie przy dotychczasowym nazwisku, a dzieci zrodzone z takiego związku będą nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska matki i dodanego do niego nazwiska męża. Oczywiście to ograniczenie nie będzie miało zastosowania, jeżeli informacja o wyborze nazwiska została zawarta w treści zagranicznego aktu małżeństwa.

   

   

  Nasze dane w zagranicznym akcie małżeństwa zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych. Jak to się ma do wniosku o transkrypcję?

   

  W takim wypadku możecie Państwo (razem z wnioskiem o transkrypcję) złożyć wniosek o dostosowanie pisowni w polskim akcie małżeństwa do reguł pisowni polskiej lub wniosek o sprostowanie danych w oparciu o Państwa akty urodzenia.

   

  Jak długo po sporządzeniu polskiego aktu małżeństwa i przyjęciu nazwiska męża, mogę się posługiwać dokumentami wystawionymi na dotychczasowe dane (paszportem i dowodem osobistym)?

   

  Należy niezwłocznie wystąpić o wymianę dotychczasowych dokumentów tożsamości. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą dokumenty zachowują ważność przez cztery miesiące od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub za granicą – od dnia doręczenia odpisu polskiego aktu małżeństwa.

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: