close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • SKRÓT NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI

   

  Paszport polski jest dokumentem upoważniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera. Zaleca się złożenie wniosku o nowy dokument paszportowy minimum 3 miesiące przed upływem ważności dotychczas posiadanego paszportu.


  ZŁOŻENIE WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO NASTĘPUJE WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE, nie jest możliwe skorzystanie z pośrednictwa osób trzecich, biur podróży ani nadesłanie dokumentów pocztą. Nie ma wymogu osobistej obecności tylko małoletniego do 5 roku życia przy składaniu dla niego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego. 

     

  WYMAGANE DOKUMENTY

  Konsulat przyjmuje wyłącznie  kompletne (zawierające wszystkie wymagane załączniki) wnioski o wydanie dokumentu paszportowego.

  Osoba ubiegająca się o wydanie 10-letniego, biometrycznego dokumentu paszportowego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego) albo o wydanie paszportu tymczasowego składa w konsulacie:

   

  UWAGA: wniosek paszportowy należy wypełnić zgodnie z poniższą instrukcją i przynieść do konsulatu na umówioną wizytę paszportową. Nie jest możliwe wysłanie wniosku do konsulatu pocztą.

   

  Informacja dotycząca wypełnienia wniosku o wydanie przez konsula RP paszportu albo paszportu tymczasowego.

   

  • Dotychczas posiadany paszport polski

  Osoby posiadające paszporty wydane przed 2003 roku zobowiązane są do okazania dokumentu poświadczającego ich polskie obywatelstwo (szczegóły w sekcji „sprawy obywatelskie”). Osoby posiadające nieważny paszport polski zobowiązane są do okazania innego ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

   

  • Jedną aktualną kolorową fotografię

   Bardzo dobrej jakości o wymiarach 3,5 x 4,5 cm., wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym (białym) tle z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość, pokazujące wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami i twarz od frontu (en face) z zachowaniem symetrii w pionie. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

   

  • Odpis aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

   W przypadku osób urodzonych za granicą istnieje konieczność transkrypcji (umiejscowienia/zarejestrowania) w Polsce zagranicznego aktu urodzenia (i w rezultacie otrzymania polskiego aktu urodzenia). Informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego i opłatach dostępna jest w sekcji „Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego”).

   

  • Odpis aktu małżeństwa wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

   W przypadku osób urodzonych za granicą istnieje konieczność transkrypcji (umiejscowienia/zarejestrowania) w Polsce zagranicznego aktu małżeństwa (i w rezultacie otrzymania polskiego aktu małżeństwa). Informacja o trybie rejestrowania aktów stanu cywilnego i opłatach dostępna jest w sekcji „Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego”).

   

  • Numer ewidencyjny PESEL

  Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma numeru PESEL, powinna wypełnić wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego PESEL (wniosek jest dostępny w Konsulacie).

   

   

  • Opłatę

  W momencie składania dokumentów pobierana jest CAŁKOWITA opłata (za paszport + za ewentualne doręczenie pocztą). Konsulat przyjmuje w urzędzie opłaty gotówką, money order lub certified cheque wystawione na: "Consulate General of Poland".  CZEKI PERSONALNE, KARTY DEBETOWE I KREDYTOWE NIE SĄ HONOROWANE. W czasie dyżurów konsularnych opłaty przyjmowane są w zasadzie tylko w formie money order lub certified cheque.

   

   

  Dane bankowe:

  Commonwealth Bank

  BSB: 062 124

  Account: 1038 5948

  SWIFT: CTBAAU2S

  Account's holder: Polish Consulate in Sydney

   

  10-letni paszport biometryczny: 177 AUD

  5-letni paszport biometryczny dla dziecka: 57 AUD

  Opłata pocztowa za przesłanie paszportu: 15 AUD

   

  Zniżka 50% przysługuje uczniom, studentom, emerytom i rencistom.

  UWAGA: Ww. zniżki mogą zostać udzielone jedynie po przedstawieniu przez interesanta aktualnych dokumentów potwierdzających fakt przynależności do danej grupy osób. Dokumenty muszą zostać przedłożone w dniu składania wniosku paszportowego. Nie wymaga się przedstawienia dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi osobie małoletniej czyli osobie do 18. roku życia, z wyłączeniem małoletnich posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

  Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które w dniu złożenia wniosku paszportowego mają  kończone  70 lat.

   

   

  DOKUMENT PASZPORTOWY DLA DZIECKA

  Aplikując o dokument paszportowy dla dziecka należy złożyć: 1) wniosek, 2) kolorowe zdjęcie, 3) jego akt urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego, 4) ważne paszporty lub dokumenty tożsamości obojga rodziców (przynajmniej jeden rodzic musi posiadać ważny polski paszport), 5) opłatę.

  UWAGA. Wymagana jest obecność obojga rodziców oraz dziecka powyżej 5 roku życia.

   

  W imieniu dziecka wniosek o wydanie paszportu składają rodzice wspólnie, chyba, że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie paszportu zastępuje orzeczenie polskiego sądu rodzinnego. Wyroki sądów zagranicznych rozstrzygające powyższe kwestie mogą być uwzględnione jedynie wtedy, gdy zostały uznane przez właściwe sądy polskie. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie oryginału aktu zgonu. Wniosek złożony przez jednego rodzica wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy składaniu przez rodziców wniosku o wydanie dokumentu paszportowego wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat. Odbiór dokumentu paszportowego osoby małoletniej do 18 roku życia może być dokonany przez jednego z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów.

   

    

  Czas oczekiwania (od momentu złożenia kompletnych dokumentów) na biometryczny dokument paszportowy drukowany w Polsce wynosi około 3 miesięcy.

   

   

  1. Podstawowe informacje dotyczące paszportów i paszportów tymczasowych
  2. Akty prawne regulujące problematykę paszportową
  3. Kiedy składa się wniosek o wydanie paszportu
  4. Dodatkowe informacje dotyczące składania wniosku o wydanie paszportu
  5. Obowiązek wymiany dokumentu paszportowego
  6. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie pełnoletniej
  7. Złożenie wniosku o wydanie paszportu osobie małoletniej
  8. Numer PESEL
  9. Wydanie drugiego paszportu osobie posiadającej paszport
  10. Odbiór dokumentu paszportowego
  11. Opłaty konsularne
  12. Dokument paszportowy traci ważność
  13. Odmowa wydania, unieważnienie dokumentu paszportowego
  14. Utrata dokumentu paszportowego, zniszczenie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: